Interprétation des rêves Mlle Hasse

bolezn et cemeynye neppiyatnocti; -Clair - otlichnoe zdopove et ycpex dans domashnem xozyayctve.