Interprétation des rêves Mlle Hasse

vyigpysh, polychenie nacledctva; ykladyvat - ckypoct; pokypat - bolezn; laver gpyaznoe bele - bolezn, obida et neppiyatnocti.